Major Dutch publications, written by Jaap Dronkers

Last update: March 13, 2015

 

These publications can be found in the better libraries. If you have problems with finding them I will be happy to send you a copy. A link to an available full text is indicated at the end of the reference. Some of these Dutch publications might also be published in a non-Dutch translation or are available as non-published non-Dutch paper.

 

Dronkers, J. 2015. “In wiens voordeel werkt selectie aan het begin van het voortgezet onderwijs? Een nieuwe benadering van een oude vraag.” [Who benefits from selection early in secondary education? A new approach to an old question] Mens & Maatschappij 90: 5-24 [Full text]

 

Braster, S. & J. Dronkers. 2013. “De positieve effecten van etnische verscheidenheid in de klas op de schoolprestaties van leerlingen in een multi-etnische metropool.” [The positive effects of ethnic diversity in class on the educational performance of pupils in a multi-ethnic European metropole] Sociologie 9: 3-29 [PDF]

 

Nispen tot Pannerden, F.K.M. & J. Dronkers. 2013. “Van Politiek Orgaan tot ‘Zedelyck Ligchaam’, 1850-2012” [From political institution to a charity organization]. Pp. 299-318 in Adel en ridderschap in Gelderland. Tien eeuwen geschiedenis, edited by C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije, F. Keverling Buisman, M.V.T. Tenten & F.J.W. van Kan. WBOOKS. [PDF]

 

Dronkers, J. & M. de Lange. 2012. “Is er een toenemende negatieve relatie tussen alleenstaande moedergezinnen en onderwijsprestaties bij stijgende percentages eenoudergezinnen? Een vergelijking van PISA 2000, 2003 en 2009” [Is there an increasing negative relation between single-motherhood and educational performance by increasing percentages single-parent families? A comparison of PISA 2000, 2003 and 2009]. Pp 211-238 in Tijdschrift voor Sociologie, special issue family sociology, edited by Dimitri Mortelmans & Anne-Rigt Poortman. [PDF]

 

Dronkers, J., R. van der Velde & A. Dunne. 2012. “Waarom autochtone leerlingen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen of in bepaalde scholen.” [Why native pupils perform better in certain educational systems or in certain schools] pp 284-310 in Cultuursociologie buiten de lijnen, edited by Ignace Glorieux, Jessy Siongers & Wendy Smits. Tielt: Lannoo [PDF]

 

Dronkers, J. 2011. “De maatschappelijke en wetenschappelijke waarde van internationale data over onderwijsprestaties” [The societal and scientific value of international data on educational achivement]. Pedagogische Studiën 88: 122-131 [PDF]

 

Dronkers, J., R. van der Velde & A. Dunne. 2011. “Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen of in bepaalde scholen.” [Why pupils with a migrant background perform better in certain educational systems or in certain schools] pp 133-150 in Problemen en Theorieën in Onderzoek: Een staalkaart van de hedendaagse empirisch-theoretische sociologie, edited by G. Kraaykamp, M. Levels & A. Need. Assen: Gorkum. [PDF]

 

Lange, M. de,  J. Dronkers & M. Wolbers, 2011. “Eenoudergezinnen en onderwijsprestaties vanuit een vergelijkend perspectief: de invloed van het percentage eenoudergezinnen per school” [Single-parent families and educational performance from a comparative perspective: the effect of the percentage single-parent families per school]  pp. 179-202 in Goede bedoelingen in het onderwijs. Kansen en missers, edited by J. Dronkers. Amsterdam: Amsterdam University Press. [PDF]

 

Dronkers, J. 2010. “Positieve maar ook negatieve effecten van etnische diversiteit in scholen op onderwijsprestaties? Een empirische toets met internationale PISA-data” [Positive but also negative effects of ethnic diversity in schools on educational achievement? An empirical test with cross-national PISA-data]. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 6: 483-499. [PDF]

 

Heus, M. de, & J. Dronkers. 2010. “De onderwijsprestaties van immigrantkinderen in 16 OECD-landen. De invloed van onderwijsstelsels en overige samenlevingskenmerken van zowel herkomst- als bestemmingslanden.” [The educational performance of Immigrant children in 16 OECD-countries. The influence of educational systems and other societal features of both countries of origin and destination] Tijdschrift voor Sociologie 31: 260-294.  [PDF]

 

André, S., J. Dronkers & F. Fleischmann, 2009. “Verschillen in groepsdiscriminatie, zoals waargenomen door immigranten uit verschillende herkomstlanden in veertien lidstaten van de Europese Unie.” [Differences in in-group discrimination as perceived by immigrants from various countries of origin in fourteen member-states of the European Union] Mens en Maatschappij 84: 448-482 [PDF]

 

Dronkers, J. & B. Lancee, 2009. "Aandacht voor de Putnam-hypothese is in het geheel niet overdreven." [Research attention for the Putnam-hypothesis is not at all exaggerated]  Migrantenstudies 25:155-162. [PDF]

 

Dronkers, J., 2008. "Sociale ongelijkheid in het onderwijs." [Social inequality in education] pp. 153-173 in Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de onderwijssociologie, edited by R. Klarus & A. Dieleman. Den Haag: LEMMA.

 

Dronkers, J. & A. Need, 2008. "Het voortbestaan van religieuze scholen." [The survival of religious schools] pp. 380-387 in Handboek Religie in Nederland, edited by M. ter Borg, E. Borgman, M. Buitelaar, Y. Kuiper & R. Plum. Zoetermeer: Meinema.

 

Fleischmann, F. & J. Dronkers, 2008. "De sociaaleconomische integratie van immigranten in de EU. Een analyse van de effecten van bestemmings- en herkomstlanden op de eerste en tweede generatie." [The socio-economic integration of immigrants in the EU. An analysis of the effects of countries of destination- and origin on first and second generation] Sociologie 4:2-37. [PDF].

 

Lancee, B. & J. Dronkers, 2008. "Etnische diversiteit, sociaal vertrouwen in de buurt en contact van allochtonen en autochtonen met buren." [Ethnic diversity, social trust in the neighbourhood and contact of migrants and natives with neighbours]   Migrantenstudies 24:224-249. [PDF]

 

Levels, M., G. Kraaykamp & J. Dronkers, 2008. "Leesvaardigheid van allochtone leerlingen in westerse landen. Een vergelijkende studie met macrohypothesen" [Reading abilities of immigrant pupils in western societies. A comparative study with macro-hypotheses] Migrantenstudies 24: 94-112. [PDF]

 

Dronkers, J., 2007. "Hebben immigranten een lagere beroepsstatus door te weinig onderwijs of door het slecht functioneren van arbeidsmarkten?" [Do immigrants have lower occupational status because of a lack of education or the malfunctioning of the labour markets?] pp. 51-70 in Het arbeidsbestel binnenstebuiten, edited by E. de Gier & F. Huijgen. Apeldoorn/ Antwerpen: Spinhuis.

 

Dronkers, J., 2007. Ruggengraat van ongelijkheid. Beperkingen en mogelijkheden om ongelijke onderwijskansen te veranderen. [Backbone of inequality. Constraints and possibilities of education policy in Europe] Amsterdam: Mets & Schilt / Wiardi Beckman Stichting.

 

Dronkers, J., 2006. "Meer effectieve scholen en betere leerkrachten." [More effective schools and better teachers] pp. 50-77 in 30 plannen voor een beter Nederland. De sociale agenda, edited by K. van Beek & Y. Zonderdorp. Amsterdam: Volkskrant & Meulenhoff.

 

Dronkers, J., 2006. "Nederland op weg naar Franse toestanden? Onderwijsprestaties van migranten in het Nederlandse onderwijs in vergelijking met die in de buurlanden." [The risk of French events in the Netherlands. Educational achievement of migrant in Dutch education in comparison with those in neighbouring countries] pp. 116-124 in In verscheidenheid verenigd. Opstellen over europees burgerschap en Europa in het onderwijs, edited by K. Akkerman-Bergsma. Alkmaar: Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs. [full text]

 

Dronkers, J., A. Huistra & Y. Kuiper, 2006. "Hoe 'adellijk' is de adel in het huidige Nederland? Antropologische en sociologische aantekeningen bij de in 2005 gehouden enquête onder de Nederlandse adel." [How ‘noble’ is the nobility of the modern Netherlands? Anthropological and sociological comments about the survey held among the Dutch nobility in 2006]. Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 13:44-61.

 

Dronkers, J. & R. A. Wanner, 2006. "Waarom verdienen immigranten minder? Effecten van immigratiebeleid en arbeidsmarktkenmerken." [Why do immigrants earn less? Effects of immigration policies and labour market characteristics] Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 22:379-394. [Full text]

 

Levels, M. & J. Dronkers, 2006. "Verschillen in wiskundekennis in hoog ontwikkelde landen van Europa, Australië en Nieuw-Zeeland, tussen eerste- en tweede-generatie migrantenleerlingen uit verschillende herkomstregio's en autochtone leerlingen." [Differences in Math skills in highly developed countries of Europe, Australia and New-Zealand, between first- and second-generation migrant pupils from various regions of origin and native pupils] pp. 53-76 in Over kansen, competenties en cohesie. Kanttekeningen bij dertig jaar onderwijssociologie, edited by R. Bosman & S. Waslander. Assen: Van Gorcum.

 

Levels, M., J. Dronkers & G. Kraaykamp, 2006. "Het belang van herkomst en bestemming voor de schoolprestaties van immigranten. Een crossnationale vergelijking." [The importance of origin and destination for the educational achievement of immigrants. A cross-national comparison] pp. 137-160 in Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief, edited by F. van Tubergen & I. Maas. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Full text]

 

Corten, R. & J. Dronkers, 2005. “Schoolprestaties van leerlingen uit de lagere strata op openbare, bijzondere en privé scholen: een cross-nationale test van de Coleman & Hoffer these” [School achievement of students from the lower strata in public, private government-dependent and private government-independent schools: a cross-national test of the Coleman-Hoffer thesis]. Pedagogische Studiën, 82: 205-222. [Full text]

 

Dronkers, J., 2005. “Afnemende adellijke homogamie binnen de Duits-Oostenrijkse adel in de twintigste eeuw? Een vergelijking met de Nederlandse adel” [Declining noble homogamy among the German-Austrian nobility during the 20th century? A comparison with the Dutch nobility] Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 12: 121-139.

 

Dronkers, J. & M. Levels, 2005. "Migranten en school segregatie in hoogontwikkelde landen." [Migrants and school segregation in highly developed countries] pp. 23-52 in Onderwijs en ongelijkheid: grenzen aan de maakbaarheid, edited by S. Karsten & P. Sleegers. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. [Full text]

 

Dronkers, J. & H. Schijf, 2005. "Huwelijken tussen adel en patriciaat: een middel om hun elitepositie in een moderne samenleving in stand te houden?" [Marriages between nobility and patricians: a way to maintain their elite position in a modern society?] De Nederlandsche Leeuw 122:144-155. [Full text]

 

Dronkers, J., 2004. "Aan- en uitsluiting van migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het empirisch gelijk van zowel links als rechts." [Inclusion and exclusion of migrants at the Dutch labor market. The empirical evidence of both left and right] pp. 46-67 in Arbeid, onderwijs & sociale ongelijkheid in de 21ste eeuw, edited by J. van Hoof & W. van Noort. Amsterdam: Boom.

 

Dronkers, J. & H. Schijf, 2004. "Van de publieke naar de culturele of economische sector? Een vergelijking tussen de Nederlandse adel en het patriciaat in de twintigste eeuw." [From public offices to the business? A possible explanation of the continuing prominence of nobility during the 20th century in modern Dutch society] Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 11:104-117.

 

Dronkers, J. & P. Robert, 2004. "De effectiviteit van openbaar en bijzonder onderwijs: een crossnationale analyse." [Effectiveness differences between public and private schools: a crossnational analysis] Mens en Maatschappij 79: 170-192. [Full text]

 

Schijf, H., J. Dronkers & van den J. R. Broeke-George, 2004. "De overdracht van eliteposities binnen adellijke en patricische families in de twintigste eeuw." [The transmission of elite positions within Dutch noble and high bourgeoisie families during the 20th century] pp. 57-84 in Nederlandse elites in de twintigste eeuw. Continuïteit en verandering, edited by M. Fennema & H. Schijf. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Full text]

 

Beekenkamp, G. G., 2002. President-directeuren, posities en patronen. Een studie naar de rekrutering van de leiders van de 250 grootste ondernemingen in Nederland. [Chairmen of mayor corporations, positions and patterns. A study of the recruitment of the leaders of the 250 largest industrial and financial corporations in the Netherlands] Amsterdam: Askant. Edited by J. Dronkers & T. Dronkers-Vlaming.

 

Dronkers, J., 2002. "Bestaat er een samenhang tussen echtscheiding en intelligentie?" [Is there a relation between divorce and intelligence?] Mens en Maatschappij 77:25-42. [Full text]

 

Dronkers, J. & J. Boelhouwer, 2002. "Sociale ongelijkheid in Nederland, 1970-2000." [Social Inequality in the Netherlands, 1970-2000] pp. 9-36 in Sociale ongelijkheid: breuk of continuiteit? edited by J. C. Vrooman. Amsterdamm: SISWO/NSV. [Full text]

 

Dronkers, J., 2001. "De hedendaagse Friese adel. Anders dan de andere adel?" [The current Frisian nobility. Different from the other nobility?] Frysland. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 7:15-17. [Full text]

 

Dronkers, J., 2001. "Gelijke onderwijskansen: een effectief middel om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen?" [Are more equal educational opportunities an effective mean to reduce social-economic related difference in health?] pp. 41-56 in De kloof verkleinen. Theorie en praktijk van de strijd tegen sociaal-economische gezondheidsverschillen, edited by K. Stronks & J. Hulshof. Assen: Koninklijke van Gorcum.

 

Dronkers, J., 2001. "Verschillen tussen 20ste-eeuwse Nederlandse adel uit Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en Duitsland." [Differences between Dutch nobility of the 20th century living in Amsterdam, the Hague, Rotterdam, Utrecht and Germany] De Nederlandse Leeuw 117:458-466.

 

Dronkers, J. & R. Veenstra, 2001. "Schoolprestatie-indicatoren in het voortgezet onderwijs: start, reacties en vervolg." [Indicators of school performance in secondary education: start, reactions and follow-up] pp. 21-35 in Het oog der natie: scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties, edited by A. B. Dijkstra, S. Karsten, R. Veenstra & A. J. Visscher. Assen: Koninklijke van Gorcum. [Full text]

 

Vermeij, A. & J. Dronkers, 2001. "Niet verhuizen beter voor de kinderen? Het effect van schoolverandering op de verdere schoolloopbaan." [Effects of residential mobility on the educational opportunities of children] Pedagogiek 21:21-34. [Full text]

 

Agerbeek, M., J. Dronkers, J. Ormel & M. Vermeulen, 2000. "De publicatie van schoolinspectiecijfers door Trouw: een goed voorbeeld van de complexe relaties tussen journalistiek en wetenschap." [The publication of data of the school inspectorate by Trouw: a good example of the complex relations between journalism and science] pp. 125-143 in De Waan van de Dag. Sociale wetenschap en de publieke zaak, edited by P. Ester, D. van Houten & B. Steijn. Amsterdam: SISWO.

 

Dronkers, J., 2000. De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel. [The societal relevance of modern Dutch nobility] Amsterdam: Vossiuspers AUP. Also in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 27: 233-268. [Full text]

 

Eck, E. van & J. Dronkers, 2000. "Een 'half leven lang leren' in initieel onderwijs en volwasseneneducatie; determinanten van de onderwijspositie op 35-jarige leeftijd." [A half live learning in youth and adult education; determinants of the educational attainment at the age of 35] Pedagogische Studiën 77:139-151. [Full text]

 

Dronkers, J., 1999. "Het betere blijft nog steeds de vijand van het goede. Een antwoord op Van der Werf en Creemers, en Bosker en Scheerens." [The better remains the enemy of the good. A reply to Van der Werf and Creemers, and Bosker and Scheerens] Pedagogische Studiën 76:74-81. [Full text]

 

Dronkers, J., 1999. "Jeugdige intelligentie en later succes in onderwijs en beroep." [Youth intelligence and success as an adult in school and occupation] Psychologie en Maatschappij 87:152-165. [Full text]

 

Dronkers, J., 1999. "Veranderden leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 1998-1999 door de publicatie van inspectiegegevens en de berekening van het schoolcijfer door Trouw in oktober 1997? Een nadere analyse." [Did the numbers of pupils in secondary schools in 1998-1999 change due to the publication of inspectorate data and the grading of schools by Trouw in October 1997?] Tijdschrift voor Onderwijsresearch 24:63-66. [Full text]

 

Dronkers, J., J. Roeleveld, G. Ledoux & M. Robijns, 1999. "Verandert het onderwijsachterstandenbeleid negatieve gevolgen van financiële armoede?" [Did the educational priority areas policy changed the negative effects of financial poverty?] pp. 173-190 in Armoede en verzorgingsstaat. Vierde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, edited by G. Engbersen, J. C. Vrooman & E. Snel. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Full text]

 

Eck, E. van, L. van de Venne, A. Vermeulen, M. Kruger & J. Dronkers. 1999. De loopbaan van adjunct-directeuren in het basisonderwijs - positie, ambitie en strategieën. [The careers of assistant head of primary schools – position, ambition and strategies] Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

 

Engelhardt, H., H. Trappe & J. Dronkers, 1999. "Verschilt de intergenerationele overdracht van echtscheidingsrisico's tussen samenlevingen? Een vergelijking tussen de Bondsrepubliek en de DDR." [Does the intergenerational transmission of divorce risks differ between societies? A comparison between West- and East Germany] Mens en Maatschappij 74:360-379. [Full text]

 

Uerz, D., H. Dekkers & J. Dronkers, 1999. "Reken- en taalvaardigheid als voorspeller van B-keuzen in het voortgezet onderwijs." [Mathematical and lingual achievements as predictor of the choice of natural sciences in the final examination of secondary education] Pedagogische Studiën 76:170-182. [Full text]

 

Wolbers, M. & J. Dronkers, 1999. "Onderwijs en arbeidsmarkt - over diploma-inflatie op de Nederlandse arbeidsmarkt." [Education and labor-market – on diploma inflation on the Dutch labor-market] pp. 81-102 in Die tijd komt nooit meer terug. De arbeidsmarkt aan het eind van de eeuw, edited by J. Godschalk. Amsterdam: Het Spinhuis.

 

Doornik, M. van & J. Dronkers, 1998. "De invloed van werkende moeders op het welzijn van middelbare scholieren." [The influence of working mothers on the well being of pupils in secondary education] Tijdschrift voor Genderstudies 1:34-41. [Full text]

 

Dronkers, J., 1998. "Het betere is de vijand van het goede. Een reactie op de commentaren over het Trouw rapportcijfer." [The better is the enemy of the good. A reaction on the comments on the Trouw school grades] Pedagogische Studiën 75:142-150. [Full text]

 

Dronkers, J., 1998. "Het Trouw-rapportcijfer van scholen in het voortgezet onderwijs; een analyse van de inspectiegegevens over de schooljaren 1995/96 en 1996/97." [The Trouw grading of schools in secondary education; an analysis of the inspectorate data of the years 1995/96 and 1996/97] Tijdschrift voor Onderwijsresearch 23:159-176. [Full text]

 

Dronkers, J. & E. van Eck, 1998. "Levenslang leren gezien vanuit de veranderende samenhang tussen school- en beroepsloopbanen." [Life-long learning from the perspective of the changing relation between educational and occupational careers] pp. 11-22 in Bevorderende en belemmerende factoren voor een leven lang leren, edited by T. T. D. Peetsma & M. L. L. Volman. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 

Dronkers, J., M. van Erp, M. Robijn & J. Roeleveld, 1998. "Krijgen leerlingen in de grote steden en met name in Amsterdam te hoge adviezen?" [Do pupils in the big cities and specially Amsterdam get too high recommendations on the most suited type of secondary education?] Tijdschrift voor Onderwijsresearch 23:17-30. [Full text]

 

Fraiture, J. F. M. de, J. Dronkers & M. van Erp, 1998. "Etnische diversiteit in afstand tussen taal- en rekenscores tussen jongens en meisjes." [Ethnic diversity in the distance between lingual and arithmetic scores of boys and girls] Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs 17:31-37.  [Full text]

 

Junger, M. & J. Dronkers. 1998. Daders, slachtoffers en andere tegenslag. De samenhang tussen ongewenste uitkomsten. [Offenders, victims and other misfortune. On the relation between undesirable results] Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

Dronkers, J., 1997. "De absorptie van de groei in onderwijsdeelname in Europa." [The absorption of the educational expansion in Europe] Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 13:56-65.

 

Dronkers, J., 1997. "Het effect van contact met de vader na echtscheiding op het welzijn van middelbare scholieren." [The effect of contact with father after divorce on the well-being of pupils of secondary education] Recht der Werkelijkheid 18:119-137.

 

Dronkers, J., 1997. "Kanttekeningen bij loopbanen van studenten in en buiten het onderwijs." [Notes on careers of students in and outside the educational system] pp. 47-62 in De pedagogische queeste. Dwarskijken door het onderwijs, edited by K. B. Koster & T. Notten. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Dronkers, J., 1997. "Loopbanen door het voortgezet onderwijs in de jaren negentig." [Careers in secondary education in the nineties] Beleid & Maatschappij 24:85-95.

 

Dronkers, J., 1997. "Zoals de ouden zongen piepen de jongen. Intergenerationele overdracht van de kans op scheiding in Nederland." [The young pigs grunt like the old sow. Intergenerational transmission of divorce risks in the Netherlands] Mens en Maatschappij 72:146-165. [Full text]

 

Dronkers, J., A. B. Dijkstra & R. H. Hofman, 1997. "Inleiding. Waarom blijft de onderwijsverzuiling bestaan?" [Introduction, Why there are still religious school-sectors?] pp. 11-30 in Verzuiling in het onderwijs. Actuele verklaringen en analyse, edited by A. Dijkstra, J. Dronkers & R. Hofman. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Dronkers, J. & M. van Erp, 1997. "Maatschappelijke ontwikkelingen en toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs." [Societal developments and the accessibility of Dutch education] pp. 313-340 in Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs, edited by M. van Dyck. Den Haag: Onderwijsraad.

 

Dronkers, J. & S. Hillege, 1997. "Studentenverenigingen en de toegang tot de Nederlandse elites tussen 1960 en 1980." [Fraternities and the entrance to Dutch elites between 1960 and 1980] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 24:253-276. [Full text]

 

Dronkers, J., R. H. Hofman & A. B. Dijkstra, 1997. "Verzuiling onder druk? De toekomst van de onderwijsverzuiling." [Pillarisation under pressure? The future of the religious schools] pp. 323-342 in Verzuiling in het onderwijs. Actuele verklaringen en analyse, edited by A. B. Dijkstra, J. Dronkers & R. Hofman. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Dronkers, J. & W. Meijnen, 1997. "Zwarte en witte scholen: cohesie of uitsluiting?" [Black and white schools: social cohesion or exclusion?] pp. 142-155 in Het sociaal tekort. Veertien sociale problemen in Nederland, edited by K. Schuyt. Amsterdam: De Balie.

 

Hoff, S. J. M., J. Dronkers & J. C. Vrooman, 1997. "Arme ouders en het welzijn van kinderen." [Parents in poverty and the well-being of their children] pp. 123-141 in De kwetsbaren. Tweede jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, edited by G. Engbersen, J. C. Vrooman & E. Snel. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Full text]

 

Voncken, E., E. van Eck, J. Dronkers, C. Felix & M. Volman. 1997. Evaluatie van de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. [Evaluation of the regional report and co-ordination function for school dropouts] Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam.

 

Borgers, N., J. Dronkers & B. van Praag, 1996. "Verschillen tussen kinderen uit twee- en eenoudergezinnen in hun welbevinden op de middelbare school." [Differences between children from two and lone parent families in their well-being at secondary school] Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs 12:350-365. [Full text]

 

Diederen, H. M. N. & J. Dronkers, 1996. "Achterblijven, inhalen of voorbijstreven? De verbetering van de onderwijskansen van kinderen van migranten gedurende de jaren tachtig in vergelijking met die van autochtone kinderen." {Drop back, pass or outstrip? The improvement of the educational opportunities of children of migrants during the eighties in comparison with the indigoes children} Migrantenstudies 12:118-135.

 

Dronkers, J., 1996. "De vraag naar onderwijs en de maatschappelijke ongelijkheid." [The demand for education and social inequality] pp. 107-112 in Markt, ongelijkheid, solidariteit: op zoek naar een herkenbare PvdA, edited by J. Berkouwer & A. Hoogerwerf. Tilburg: Barjesteh, Meeuwes & Co/Syntax Publishers.

 

Dronkers, J., 1996. "Het effect van ouderlijke ruzie en echtscheiding op het welzijn van middelbare scholieren." [The effect of parental conflict and divorce on the well-being of pupils in secondary education] Comenius 16: 131-147.

 

Dronkers, J. & W. C. Ultee, 1996. "Reactie op Glebbeek en De Regt." [Reaction on Glebbeek and De Regt] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 23:384-395.

 

Dronkers, J., 1995. "De dubbelzinnige rol van het hoger onderwijs." [The ambiguous role of tertiary education] Facta 3:5-8.

 

Dronkers, J. & L. Bros, 1995. "Het effect van onderwijsniveau en studierichting op beroepsloopbaan." [The effect of educational level and study topic and the occupational attainment] Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 11:358-373.

 

Dronkers, J. & P. M. de Graaf, 1995. "Ouders en het onderwijs van hun kinderen." [Parents and the education of their children] pp. 46-66 in Verschuivende ongelijkheid in Nederland: Sociale gelaagdheid en mobiliteit, edited by J. Dronkers & W. C. Ultee. Assen: Van Gorcum.

 

Dronkers, J. & S. Hillege, 1995. "De besturen van studentencorpora en de toegang tot de Nederlandse elites." [Boards of fraternities and the entrance to the Dutch elites] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 21:37-64. [Full text]

 

Dronkers, J. & W. C. Ultee, 1995. "Herkomst en bestemming, vrijheden en de politiek; een terugblik." [Origin and destination, rights and politics; a review] pp. 303-325 in Verschuivende ongelijkheid in Nederland: Sociale gelaagdheid en mobiliteit, edited by J. Dronkers & W. C. Ultee. Assen: Van Gorcum.

 

Ultee, W. C. & J. Dronkers, 1995. "En wat doe jij? Vragen over maatschappelijke gelaagdheid, hun kwantitatieve karakter en hun politieke belang." [And what are you doing? Questions on the societal strata, their quantitative importance and their political importance] pp. 1-13 in Verschuivende ongelijkheid in Nederland: Sociale gelaagdheid en mobiliteit, edited by J. Dronkers & W. C. Ultee. Assen: Van Gorcum.

 

Voncken, E., J. Onstenk, J. Dronkers & C. Felix. 1995. Loopbanen in produktie. Invloeden op de keuze van schoolverlaters en werkenden voor loopbanen in de procesindustrie. [Careers in production. Influences on the choice of school-leavers and employed for a career in the processing industry] Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam.

 

Babeliowsky, M., J. Dronkers & C. Felix. 1994. Doorstroom van O&S-cursisten naar en gedurende de primaire opleiding. [Flow of orientation- and schooling-participants to and during the primary course] Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

 

Bosch, M., J. Dronkers, J. van Goor, W. Groot, P. L. Oei, S. Punt, V. Selleger & E. Windhorst, 1994. "Een- en Tweeoudergezinnen Vergeleken. De vorming van eigen relaties door de kinderen." [One and two-parent children. The formation of own relationships by these children] Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie 21:244-251.

 

Bros, L. & J. Dronkers, 1994. "Jencks in Twente: over de sleutelmacht van het onderwijs en de arbeidsmarkt positie van vrouwen." [Jencks in Twente: on the importance of education and the labour-market position of women] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 21: 67-88. [Full text]

 

Dronkers, J., 1994. "Groter wordende loopbaanrisico's in en door het onderwijs." [Increasing career risks during and by education] pp. 7-32 in Risico's in de samenleving. Sociologische opstellen over risico's en onderwijs, beleid en de gezondheidszorg, edited by J. E. Ellemers, D. H. Hak & C. A. M. Ottele-Kesselaar. Groningen: PPSW Rijksuniversiteit Groningen.

 

Dronkers, J., J. Oostwoud Wijdenes, F. Verbeek & B. Wilbrink, 1994. "Alumni: een spiegel voor de universiteit?" [Alumni: a mirror for the university?] pp. 8-25 in Alumni. Jaarboek 1994 van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Full text]

 

Koeslag, M. & J. Dronkers, 1994. "Overadvisering en de schoolloopbanen van migrantenleerlingen en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs." [Over-recommendation on the most suited type of secondary school and educational attainment of migrants’ children and indigoes children in secondary education] Tijdschrift voor Onderwijsresearch 19: 240-258.  [Full text]

 

Koopman, P. & J. Dronkers, 1994. "De effectiviteit van algemeen bijzondere scholen in het algemeen voortgezet onderwijs." [The effectiveness of neutral private schools in the general secondary education] Pedagogische Studiën 71: 420-441. [Full text]

 

Roeleveld, J. & J. Dronkers, 1994. "Bijzondere of buitengewone scholen? Verschillen in effectiviteit van openbare en confessionele scholen in regio's waarin hun richting een meerderheids- of minderheidspositie inneemt." [Differences in effectiveness of public and religious schools in regions wherein they have a majority or minority position] Mens en Maatschappij 69: 85-108. [Full text]

 

Toka, G. & J. Dronkers, 1994. "In nood leert men zijn familie kennen: veranderingen in de mate van overeenkomst in onderwijsniveau, beroepsprestige en welvaart tussen siblings in Hongarije tijdens het communistisch regime." [Sibling Resemblance in Educational Attainment, Occupational Prestige and Material Wealth in Hungary during the State Socialist Regime] pp. 90-111 in Om de Oost. Maatschappelijke veranderingen in Oost-Europa rond de instorting van het staatssocialisme, edited by W. Arts & J. L. Peschar. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Hof, L. van 't & J. Dronkers, 1993. "Onderwijsachterstanden van allochtonen: klasse, gezin of etnische cultuur?" [Educational arrears of migrant pupils: class, family or ethnic culture?] Migrantenstudies 9:2-25.

 

Moerkamp, T., J. Onstenk, J. Dronkers & C. Felix. 1993. Kwaliteit en beschikbaarheid van leerarbeidsplaatsen voor MBO en leerlingwezen. [Quality and availability of apprenticeship-places in senior vocational education and apprentice-system] Den Haag: VUGA.

 

Wilbrink, B. & J. Dronkers. 1993. Dilemma's bij groeiende deelname aan Hoger Onderwijs. [Dilemmas by the increasing participation in tertiary education] Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. [Full text]

 

Dronkers, J., 1992. "Blijvende organisatorische onderwijsverzuiling ondanks secularisering. Een onbedoeld effect van overheidsbeleid?" [Permanent organisational pillarisation in education despite secularisation. An unintended effect of governmental policies?] Beleid & Maatschappij 19:227-237.

 

Dronkers, J., 1992. "De betekenis van het beroep van werkende moeders voor de ongelijkheid in de samenleving." [The importance of the occupation of working mothers for the inequality of society] Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 8:145-156.

 

Dronkers, J., 1992. "Intergenerationele effecten. Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid van vaders en de schoolloopbaan van hun kinderen." [Intergenerational effects. Unemployment and occupational illness of fathers and the educational attainment of their children] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 18: 39-62. Met reactie van Te Grotenhuis en antwoord van Dronkers [Full text]

 

Dronkers, J., 1992. "Komt de afname van het belang van het sociaal milieu in het onderwijs door vergroting van onderwijsdeelname of door meritocratisering?" [Is the decline of the importance of social class for educational attainment a consequence of the increased educational participation or of meritocratisation?] pp. 56-69 in Onderwijs in de tijd. Ontwikkelingen in onderwijsdeelname en nationale curricula, edited by P. Dykstra, P. Kooij & J. Rupp. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Dronkers, J., 1992. "Nabetrachting bij een toogdag." [Reflections on a demonstration day] pp. 235-245 in Gezinsgerichte stimulering van kinderen in achterstandssituaties, edited by J. Rispens & B. F. van der Meulen. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Dronkers, J., 1992. "Zullen wij voor de kinderen bij elkaar blijven? De veranderende effecten van eenoudergezinnen op de schoolloopbanen van de kinderen." [Shall we stay together because of the children? The changing effects of lone-parent families on the educational attainment of their children] Mens en Maatschappij 67:23-44. [Full text]

 

Dronkers, J., 1991. "De mammoetwet als een voorbeeld van succesvolle onderwijsvernieuwing." [The Mammoth Law as an example of a successful educational reform] pp. 1.1a.dro.1-1.1a.dro.10 in Handboek Basisvorming. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. [Full text]

 

Dronkers, J., 1991. "De opbrengst van de groei van de onderwijsdeelname." [The results of the growth of educational participation] pp. 7-22 in De kwaliteit van onderwijs. Deventer: Kluwer.

 

Dronkers, J., 1991. "De sociale en economische gevolgen van onderwijsachterstanden." [The social and economic consequences of educational arrears] pp. 29-42 in Onderwijsachterstanden. Verslag van de SVO-jubileumconferentie, edited by A. Wald. Den Haag: Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs SVO.

 

Dronkers, J., 1991. "Sluipende internationalisering. De groei van Engelstalig onderwijs in Nederland." [Creeping internationalisation. The growth of English schooling in the Netherlands] Sociale Wetenschappen 34:171-187. [Full text]

 

Dronkers, J., 1991. "Verbeterden de loopbanen in het voortgezet onderwijs van meisjes door de Mammoetwet of door veranderingen in het gezin?" [Did educational attainment of girls during secondary education improve by the Mammoth Law or by changes inside the family?] Pedagogische Studiën 68:125-138.  [Full text]

 

Dronkers, J., 1991. "Vermindert het belang van het gezin? Een proeve van empirische toetsing." [Does the importance of the family decrease? An empirical test] Comenius 11:37-55.

 

Dronkers, J. & H. G. Hamaker, 1991. "Betere arbeidsperspectieven voor sociologen. De jaarlijkse cijfers." [Better labour-market perspectives for sociologists. The yearly figures] Sociodrome :11-12.

 

Dronkers, J., G. W. Meijnen & H. Dekkers (eds.). 1991. ORD '91; Onderwijs en Samenleving. [ORD '91; Education and society] Amsterdam: Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek.

 

Schijf, H. & J. Dronkers, 1991. "De invloed van richting en wijk op de loopbanen in de lagere scholen van de Stad Groningen in 1971." [The effect of school sector and neighbourhood on the educational outcomes of primary schools of the City of Groningen in 1971] pp. 3-14 in ORD '91; Curriculum, edited by I. B. H. Abram, B. P. M. Creemers & A. van der Leij. Amsterdam: Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek.

 

Cruson, C. I. & J. Dronkers (eds.). 1990. De stad. Beheersing van de stedelijke ruimte. [The city. Controlling of urban space] Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Dronkers, J., 1990. "De ontwikkelingen in het schoolloopbaanonderzoek: een terugblik op een decennium." [The developments of the educational attainment research: a review of a decennium] Tijdschrift voor Onderwijsresearch 15:8-22. [Full text]

 

Dronkers, J. & H. G. Hamaker, 1990. "Verslechtering arbeidsmarktpositie van vrouwen; Werkloosheid in de sociale wetenschappen." [Decline of the female labour-market position; unemployment in the social sciences] Sociodrome :6-8.

 

Dronkers, J. & A. Kerkhoff, 1990. "Sociaal milieu, taalvaardigheid en schoolsucces bij allochtonen, dialect- en standaardtaalsprekers." [Social class, lingual ability and educational attainment of migrant pupils and of indigenous pupils with dialects and standard language] Sociologische Gids 37: 304-319. Also in: Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 37: 103-119.

 

Schijf, H. & J. Dronkers, 1990. "Groningen opnieuw bezocht; buurten en schoolloopbanen tussen 1960-1971." [Groningen revisited; neighbourhoods and educational attainment between 1960-1971) pp. 67-76 in Onderwijs Research Dagen 1990; Onderwijs en Samenleving, edited by C. A. C. Klaassen & P. L. M. Jungbluth. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen.

 

Baeten, J. J. M., A. van Cuijck-Remijsen, J. Dronkers & L. van 't Hof, 1989. "Horizontale differentiatie in het onderwijs en ongelijkheid op de arbeidsmarkt." [Horizontal differentiation within education and inequality at the labour-market] Sociale Wetenschappen 32:253-262.

 

Damme, J. van & J. Dronkers (eds.). 1989. Jongeren in school en beroep.[Youth at school and at work] Amsterdam/Lisse: Swets en Zeitlinger.

 

Dronkers, J., 1989. "De kracht van de familie; overeenkomsten en verschillen in bereikt onderwijsniveau binnen en tussen gezinnen." [The importance of the family; similarities and differences of educational attainment within and between families] Sociologische Gids 36:300-311.

 

Dronkers, J., 1989. "Schoolkenmerken en individuele prestaties." [School characteristics and individual achievements] pp. 60-76 in De school: keuzen en kansen. Onderwijssociologische studies, edited by P. Vogel, G. Bergenhenegouwen, H. Kleijer, G. W. Meijnen & A. A. Wesselingh. Muiderberg: Coutinho.

 

Dronkers, J., 1989. "Veranderingen in samenleving en economie en de groei van de onderwijsdeelname sinds 1960." [Changes of the society and the economy and the growth of educational participation since 1960] Comenius 9:47-72.

 

Dronkers, J. & H. G. Hamaker, 1989. "Werkloosheid; de laatste stand." [Unemployment; the latest results] Sociodrome 2-6.

 

Dronkers, J. & H. Ubachs, 1989. "NSAV-leden op de arbeidsmarkt; verslag van een enquete." [The members of the Dutch Sociological and Anthropological Association; the results of a survey] Sociodrome 9-12.

 

Grotenhuis, H. te & J. Dronkers, 1989. "Enkele gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in de verzorgingsstaat; ongelijke onderwijskansen van kinderen." [Some consequences of unemployment and occupational disability in the welfare state; unequal educational results of children] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15:634-651.

 

Dronkers, J., 1988. "De bijdrage van de groei in onderwijsdeelname aan de economische groei 1968-1980." [The contribution of the growth of educational participation to the economic growth 1968-1980] Mens en Maatschappij 63: 44-63. [Full text]

 

Dronkers, J., 1988. "De evaluatie van de maatschappelijke overwegingen om de basisvorming in het voortgezet onderwijs in te voeren." [The evaluation of the social arguments to introduce a common curriculum in secondary education] pp. 5-30 in Weten, redeneren, raden; een analytische evaluatie van de basisvorming, edited by A. L. Beem. Lisse: Swets en Zeitlinger. [Full text]

 

Dronkers, J., 1988. "Ongelijke onderwijskansen en basisvorming in het voortgezet onderwijs." [Unequal educational opportunities and a common curriculum in secondary education] pp. 13-26 in Algemene basisvorming, schept de W.R.R. betere onderwijskansen?, edited by J. Rupp & P. Jungbluth. Nijmegen: ITS.

 

Dronkers, J., 1988. "Op weg naar 2034; de opkomst van de meritocratie herzien." [Up to 2034; the rise of meritocracy revisited] pp. 88-113 in Aftellen tot 2000; verkenningen van de nabije toekomst, edited by J. Goedegebeure, K. Soudijn & H. Verdaasdonk. Tilburg: Tilburg University Press. [Full text]

 

Laarhoven, P. van en J. Dronkers, 1988. "Verschillen de onderwijsresultaten in openbaar en bijzonder onderwijs?" [Are the educational results different in public and religious schools?] pp. 75-88 in Gemeenten en onderwijs, edited by A. M. L. van Wieringen, S. Karsten & J. Ax. Lisse: Swets en Zeitlinger.

 

Dronkers, J., 1987. "Een empirisch onderzoek naar de effecten van betaalde beroepsarbeid door vrouwen op de schoolloopbaan van hun kinderen." [An empirical study of the effects of paid vocational work by mothers on the educational attainment of their children] Pedagogische Studiën 64:277-284. [Full text]

 

Dronkers, J., 1987. "Na de Leidse school." [Beyond the School of Leyden] Sociale Wetenschappen 30:1-10.

 

Dronkers, J., 1987. "Ongelijke kansen, schoolloopbanen en reorganisatie van de eerste fase van het voortgezet onderwijs." [Unequal opportunities, educational attainment and the reorganisation of secondary education] pp. 39-55 in Basisvorming in onderwijskundige optiek, edited by R. Halkes & B. van Hoek. Lisse: Swets en Zeitlinger.

 

Dronkers, J., 1987. "Ouders, liefde en geld; de relaties tussen ouderlijk milieu, schoolloopbaan, beroep, huwelijk en gezinsinkomen bij vrouwen." [Parents, love and money; the relations between parental class, educational attainment, occupation, marriage and family income among women] pp. 121-136 in Selectie en kwalificatie in het onderwijs, edited by G. W. Meijnen, A. F. M. Nieuwenhuis & J. L. Peschar. Lisse: Swets en Zeitlinger.

 

Laarhoven, P. van, B. Bakker, J. Dronkers & H. Schijf, 1987. "Richting van de school en schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs." [Achievement in public and private secondary education in the Netherlands.] Tijdschrift voor Onderwijsresearch 12:23-40. [Full text]

 

Dronkers, J., 1986. "Beroepsprestige en scholair kapitaal bij mannen en vrouwen." [Occupational prestige and scholastic capital of men and women] Sociale Wetenschappen 29:1-22.

 

Dronkers, J, 1986. "Onderwijs en sociale ongelijkheid." [Education and social inequality] pp. 42-151 in Onderwijs: bestel en beleid. Onderwijs en samenleving A, edited by J. A. van Kemenade, N. A. J. Lagerwey, J. M. G. Leune & J. M. M. Ritzen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Dronkers, J. & B. Bakker, 1986. "Van het dubbeltje en het kwartje; een studie naar de relaties tussen milieu, onderwijs, partnerkeuze, beroep en gezin." [Of the dime and the quarter; a study on the relations between parental class, education, marriage, occupation and family] Economisch-Statistische Berichten 71: 1184-1189.

 

Dronkers, J. & I. Prinsen (eds.). 1986. Sociale ongelijkheid; bijdragen aan een symposium georganiseerd bij het 25-jarig jubileum van SISWO. [Social inequality; contributions to a symposium organised for the 25 year jubilee of SISWO] Muiderberg: Coutinho.

 

Dronkers, J. & H. G. van der Stelt, 1986. "Economische groei en onderwijsdeelneming; een empirische macro-sociologische analyse van de groei van het Nederlandse secundair en tertiair onderwijs sinds 1945." [Economic growth and educational participation; an empirical macro-sociological analyses of the growth of the Dutch secondary and tertiary education since 1945] pp. 91-102 in Innovatie van onderwijs en arbeid, edited by A. M. L. van Wieringen. Lisse: Swets en Zeitlinger.

 

Faasse, J. H., B. Bakker, J. Dronkers & H. Schijf, 1986. "Voor en na de Mammoet; een vergelijking van individuele schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant voor en na de invoering van de Mammoetwet." [Before and after the Mammoth Law; a comparison of the individual educational attainment in secondary education in Noord-Brabant before and after the introduction of the Mammoth Law] Mens en Maatschappij 61: 75-94. [Full text]

 

Dronkers, J. en H. Schijf, 1985. "Buurten, scholen en ongelijke onderwijskansen." [Neighbourhoods, schools and unequal educational opportunities] pp. 163-199 in Het sociologisch jaarboek 1985, edited by A. B. Berends, J. Dronkers, J. K. M. Gevers, J. de Jong-Gierveld & F. Lammertijn. Deventer: Van Loghum Slaterus.

 

Vrooman, J. & J. Dronkers, 1985. "Continuiteit en verandering in onderwijsongelijkheid; een empirisch onderzoek bij twee generaties leerlingen uit Noord-Brabant (1940-1965)." [Continuity and change in educational inequality; an empirical study of two generations pupils from Noord-Brabant (1940-1965)] pp. 65-78 in Veranderingen in onderwijs en schoolorganisaties, edited by J. E. L. Costongs, J. L. Knip & F. van der Krogt. Amsterdam: Swets en Zeitlinger.

 

Beekenkamp, G. G. & J. Dronkers, 1984. "Rotterdam, Delft, Leiden; de plaats van het onderwijs in de recrutering van president-directeuren." [Rotterdam, Delft and Leiden; the importance of education for the recruitment of the presidents of large firms] pp. 85-100 in Nederlandse elites in beeld; recrutering, samenhang en verandering, edited by J. Dronkers & F. N. Stokman. Deventer: Van Loghum Slaterus. [Full text]

 

Diekerhof, E. & J. Dronkers, 1983. "Sociale kaart van het onderwijs in Nederland." [The social map of education in the Netherlands] Tijdschrift voor Sociologie 4:115-129.

 

Dronkers, J., 1983. "Mythen over elites. De rol van het onderwijs bij de recrutering van directeuren van grote bedrijven." [Myths on elites. The role of education for the recruitment of directors of large firms] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 9:606-646. [Full text]

 

Dronkers, J. & U. de Jong, 1983. "De relatie tussen onderwijs en stratificatie ter discussie: een briefwisseling." [An exchange on the relation between education and stratification] pp. 31-65 in Stratificatie anno 1983; over recente ontwikkelingen inzake theorie, onderzoek en beleid, edited by D. T. Kuiper & J. Naafs. Amsterdam: VU Boekhandel.

 

Meesters, M., J. Dronkers & H. Schijf, 1983. "Veranderende onderwijskansen? Een derde voorbeeld en afrondende conclusies." [Changing educational opportunities? A third example and final conclusions] Mens en Maatschappij 58:5-27. [Full text]

 

Bakker, B., J. Dronkers & H. Schijf, 1982. "Veranderingen in individuele schoolloopbanen tussen 1959 en 1977 in de stad Groningen." [Changes of educational attainment between 1959 and 1977 in the City of Groningen] Mens en Maatschappij 57:253-266. [Full text]

 

Dronkers, J., 1982. "Het gymnasiumdebat: Poll's pragmatisch argument." [The debate on the Grammar school; the pragmatic argument of Poll] Tijdschrift voor Onderwijsresearch 7:80-82. [Full text]

 

Dronkers, J., P. de Graaf, D. de Haan, J. Peek & P. G. Swanborn, 1982. "Boudon's onderwijsmodel in Nederland; veranderingen in ongelijke onderwijskansen." [The educational model of Boudon for the Netherlands; changes of unequal educational opportunities] Comenius 2:97-133.

 

Jong, U. de, J. Dronkers & W. E. Saris, 1982. "Veranderingen in schoolloopbanen tussen 1965 en 1977." [Changes in educational attainment between 1965 and 1977] Mens en Maatschappij 57:26-54. [Full text]

 

Dronkers, J. & B. Bakker, 1981. "Leren maakt het leven rijker; ouderlijk milieu, genoten onderwijs, de verdere levensloop en de hoogte van het netto-gezins-inkomen." [Studying enriches life; parental class, education, life course and net total family income] Intermediair 17:57-65.

 

Dronkers, J. & W. E. Saris, 1981. "Een beter schoolloopbaanmodel?" [A better model for the analyses of educational attainment?] Mens en Maatschappij 56:42-62.  [Full text]

 

Arts, W. A., L. Dijkstra, J. Dronkers, J. K. M. Gevers & P. G. Swanborn (eds.). 1980. Onbekend en onbemind; een keuze uit franse sociologische tijdschriften. [Unknown and unloved; a selection from French sociological journals] Deventer: Van Loghum Slaterus.

 

Dronkers, J. & E. Diekerhof, 1980. "Het effect van lokale deelname aan verschillende typen secundair onderwijs op individuele schoolloopbanen." [The effect of local participation in different types of secondary education on individual educational attainment] Tijdschrift voor Onderwijsresearch 5:250-270. [Full text]

 

Hoof, J. J. van & J. Dronkers. 1980. Onderwijs en arbeidsmarkt. [Education and the labour-market] Deventer: Van Loghum Slaterus.

 

Dronkers, J. & M. M. M. Jungbluth, 1979. "Schoolloopbaan en geslacht." [Educational attainment and gender] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6:6-50.

 

Dronkers, J., 1978. "Manipuleerbare variabelen in de schoolloopbaan. Een toepassing van het Wisconsin-model op het Nederlandse primaire en secundaire onderwijs." [Changeable variables in educational attainment. An application of the Wisconsin-model on Dutch primary and secondary education] pp. 116-143 in Sociale stratificatie; op weg naar empirisch-theoretisch stratificatieonderzoek in Nederland, edited by J. L. Peschar & W. C. Ultee. Deventer: Van Loghum Slaterus.

 

Dronkers, J. (ed.), 1978. Onderwijs en economie. [Education and economy] Den Haag: Staatsuitgeverij.

 

Dronkers, J. & U. de Jong, 1978. "Jencks en Fagerlind op zijn Hollands; een aanzet tot de studie van de relaties tussen milieu, intelligentie, onderwijs, beroep en inkomen." [Jencks and Fagerlind in a Dutch way; a proposal for the study of the relations between parental class, intelligence, education, occupation and income] Sociologische Gids 25:4-30.

 

Dronkers, J. & U. de Jong, 1978. "Weerwoord op De Leeuw: sociale wetenschappen tussen relevantie en methode." [An answer to De Leeuw: social sciences between relevance and methodology] Sociologische Gids 25:39-42.

 

Box, L., J. Dronkers, M. Molenaar & J. de Mulder (eds.). 1977. Vrijheid van onderwijs. [Freedom of education] Nijmegen: Link.

 

Dronkers, J., 1977. "Grenzen aan het hoger onderwijs." [Limits for tertiary education] pp. 71-80 in Herverkaveling hoger onderwijs. Persoonlijke reacties op de nota hoger onderwijs in de toekomst, edited by J. W. M. van Spaandonk. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Dronkers, J. 1976. Studenten en hun onderwijs; een onderzoek naar de wisselwerking tussen universitair onderwijs en studenten. [Students and their education; a study of the interaction between university and students] Groningen: Tjeenk Willink.

 

Dronkers, J., 1975. "Een onderzoek naar de wisselwerking tussen een universitair onderwijssysteem en de studentencultuurpatronen en naar het belang ervan voor het onderwijs en de studenten." [A study of the interaction between of the university and cultural patterns of students and its importance for education and students] pp. 263-268 in Onderwijsresearchdag 1974, edited by Werkgroep onderwijsresearch. Groningen: Tjeenk Willink.

 

Dronkers, J., 1974. "Onderwijsexperiment en vervreemding." [Educational innovation and alienation] Universiteit en Hogeschool 21:157-167.

 

Dronkers, J., 1973. "Functies van een bestuursstructuur voor het onderwijs." [Functions of a management structure for education] pp. 241-251 in Onderwijs in de maak, edited by W. M. van Woerden, T. M. Chang & L. J. M. van Geuns-Wiegman. Utrecht: Spectrum.

 

Dronkers, J., 1972. Experimenten in het propedeuse onderwijs. [Experiments in first year] Amsterdam: Bureau onderwijsvernieuwing subfaculteit sociaal-culturele wetenschappen Vrije Universiteit.

 

Dronkers, J., 1970. Een onderwijsexperiment. [An educational experiment] Amsterdam: Sociaal Wetenschappelijk Instituut Vrije Universiteit.

 

Go to homepage Dronkers